Wednesday, August 27, 2008

MARICHJANPI GENOCIDE

MARICHJHAPI
Marichjhapir udbastu?
Ora chotolok
Asprishya
Jale dubeye merechi
Jale sab muche jaye.
Rakta!
Rakta jal haye jai
Sabash! Sabash! Sabash!
Oder Nari?
Dharsan karechi
Ora asprichya.
Asprishya ramanir dharsane jat jai na!
Na
Dharsaner kono jat nai.
Sabash! Sabash! Sabash!
Oder badha kutir!
Rater andhakare
Rajar shantri ar amader gunda dal niye
Akaraman kare Jaliye diyechi.
Ekhan okhane kara?
Bideshi guptacharer adda.
Bagher ki holo!
Manchitra khule dekho
Konodin marichjhapi byaghra prakalpa chilona.
Sabash! Sabash! Sabash!
Okhane prokanda prokanda briksha!
Ke baleche?
Apnara
O balte hai
Marichgacher mato jhop
Sai holo Marichjhapi
Marichjhapi jalabhumi.
Chamatkar!
Laban hrad! Rajarhat!
Okhane kono jalabhumi chilona, nai, thakbena.
Bhumihin Krisak Mastyajibi?
Ora ekhan computer chalache
Sabai ciber bigyani.
Sabash! Sabash! Sabash!
Upendranath
19 December 2006
Salt Water Lake
East Calcutta Wetland. India.

No comments: